W konkursie plastycznym spośród wielu nadesłanych prac zostały wyróżnione trzy następujące prace:

Siostry, Radek Woźniak, lat 6
Siostry dzielą się sercem, Hania Woźniak, lat 4
Modlitwa z Siostrą, Lena Grzyb, lat 6

Regulamin Konkursu Plastycznego zorganizowanego z okazji 400. Rocznicy śmierci Matki Katarzyny z Kłobucka, Założycielki i pierwszej Przełożonej Wspólnoty Sióstr Augustianek: SIOSTRY AUGUSTIANKI WŚRÓD NAS.

I. Organizator:

Zgromadzenie Sióstr Augustianek w Polsce.

II. Cele konkursu:

 1. Upamiętnienie dziedzictwa Założycielki Sióstr Augustianek, Matki Katarzyny z Kłobucka, w posłudze Sióstr Augustianek;
 2. Przybliżenie postaci Matki Katarzyny;
 3. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.
 4. Zachęcenie dzieci do prezentowania własnych prac plastycznych.
 5. Rozwijanie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym i więzi ze Zgromadzeniem Sióstr Augustianek.
 6. Promocja wartości religijnych, historycznych, kulturowych, wpisanych w pamięć osób związanych ze Wspólnotą Augustiańską.

III. Założenia organizacyjne i warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Siostry Augustianki oraz dzieci w wieku przedszkolnym, związanych z posługą Sióstr Augustianek.
  2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką, zgodnie z tematem konkursu.
  3. Każda praca powinna mieć tytuł nadany przez autora.
  4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
  5.  Każda praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy lub adres mailowy.

 

 1. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do złożenia wraz z pracą konkursową oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przeniesieniu autorskich praw majątkowych, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, wzór którego dostępny jest na stronie internetowej matkakatarzyna.augustianki.pl
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej matkakatarzyna.augustianki.pl

IV. Termin i miejsce składania prac:

 1. Prace konkursowe należy składać w kopercie z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY SIOSTRY AUGUSTIANKI WŚRÓD NAS w Domu Zgromadzenia Sióstr Augustianek w terminie od 01.11.2018 r. do 01.12. 2018 r.
 2. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

V. Jury:

 1. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

VI. Kryteria oceniania:

 1. Twórczy charakter utworu.
 2. Estetyka wykonania.
 3. Zgodność z tematem konkursu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.01.2019 r.
  2. Jury spośród nadesłanych utworów wyłoni trzy prace.

 

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej matkakatarzyna.augustianki.pl oraz na stronie Zgromadzenia Sióstr Augustianek: www.augustianki.pl, a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace będą opublikowane w zbiorku.
 3. Nadesłane prace po konkursie przechodzą na własność organizatora.

VIII. Wykorzystanie prac konkursowych i ochrona danych osobowych.

  1. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych ze organizowaniem konkursu oraz wydaniem nagrodzonych i wybranych przez organizatora utworów, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000).
  2.  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie organizator.
  3. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu oraz wydaniem utworu jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania nagrody i publikacji.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Przesyłając utwór na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
 4. Wszelkich informacji udziela się drogą e-mailową: augustianki@interia.pl

Do pobrania:

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin konkursu w formie pliku pdf